Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes (53)

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

Nepali Jokes, Nepali Funny Jokes, Comedy Nepali Jokes

 

Dangerous Chat

Boy: Hi
Girl: मेरो नम्बर कसले दियो?
Boy: सुलभ सौचालयबाट मिल्यो।
Blocked!!!!!!!!!!!!!

Neptalks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *